Thành lập địa điểm kinh doanh

Dịch vụ đăng ký địa điểm kinh doanh nhanh chóng

Các doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh, một trong những giải pháp được doanh nghiệp hay lựa chọn là đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh. “Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể” (theo Khoản 3 điều 45 Luật doanh nghiệp 2014) Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh được coi là cơ sở pháp lý...

0938116769